چهارشنبه 29 اسفند 1397 _ 13 رجب 1440 _ 20 مارس 2019
فارسی | English
  دانشجویان دکتری گروه ریاضی کاربردی
این گروه دارای 27دانشجودرحال تحصیل درمقطع دکترا بوده وتعداد13نفر ،فارغ التحصیل به ترتیب ذیل درمقطع ذکر شده دررشته های مندرج داشته است :
1- پردازش تصویر 3 نفر
2-ریاضیات مالی 2 نفر
3-تحقیق درعملیات 3 نفر
4-بهینه سازی 3 نفر
5-تحلیل پوشش داده ها 2 نفر