جمعه 9 آبان 1399 _ 13 ربيع الأول 1442 _ 30 اکتبر 2020
فارسی | English
  اعضای هیئت علمی گروه فیزیک

نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

تخصص

مرتبه علمی

آدرس پست الکترونیکی

 اسفندياری عبد الرسول

دکتری

پلاسما

دانشیار

raesfandyari@azaruniv.edu

 اکبری کور بلاغ يحيی

دکتری

فیزیک نظری

دانشیار

yakbari@azaruniv.edu

 اکبری مسعود

کارشناسی ارشد

حالت جامد

مربی

m_akbari@azaruniv.edu

 جمشيدی قلعه کاظم

دکتری

اپتیک لیزر

دانشیار

k-jamshidi@azaruniv.edu

 دارابی فرهاد

دکتری

گرانش

استاد

f.darabi@azaruniv.edu

 راستگار ابراهيم زاده عليرضا

دکتری

اتمی مولکولی

استادیار

a_rastkar@azaruniv.ac.ir

 رضائی اقدم عادل

دکتری

فیزیک نظری

دانشیار

rezaei-a@azaruniv.ac.ir

 عطا زاده محمد

دکتری

گرانش

استادیار

atazadeh@azaruniv.edu

 فصيحی محمد علی

کارشناسی ارشد

فیزیک نظری

مربی

ma-fasihi@azaruniv.edu

 فيروز نيا آرش

دکتری

حالت جامد

استادیار

phirouznia@azaruniv.edu

 فيض آقاکندی اسفنديار

دکتری

فیزیک نظری

استادیار

efaizi@azaruniv.edu

 قربانعليلو محمد

دکتری

پلاسما

دانشیار

alilu@azaruniv.edu

 کريمی محمد

دکتری

حالت جامد

استادیار

m. karimi@azaruniv.edu

 مجاوري بشير

دکتری

فیزیک نظری

استادیار

mojaveri@azaruniv.edu

 محمد پور حکيمه

دکتری

حالت جامد

استادیار

mhmdpour@gmail.com
اسماعیل پور محمد
دکتری
حالت جامد
استادیار
Esmailpour@azaruniv.edu
عالی پور رسول
دکتری
اپتیک لیزر
استادیار
aalipour@azaruniv.edu
ابراهیم نژاد حبیب الله
دکتری
حالت جامد
استادیار
Habib.rahbari@gmail.com