جمعه 11 مهر 1399 _ 15 صفر 1442 _ 2 اکتبر 2020
فارسی | English
  مدیرگروه شیمی


نام مدیر گروه :  دکتر امیر عباس متین

رشته تخصصی : دکترای تخصصی در رشته شیمی تجزیه


شماره تماس: 2082