شنبه 15 بهمن 1401 _ 13 رجب 1444 _ 4 فوریه 2023
فارسی | English
  مدیرگروه فیزیک


دکتر محمد عطازاده
مدیر گروه رشته فیزیک