شنبه 15 بهمن 1401 _ 13 رجب 1444 _ 4 فوریه 2023
فارسی | English
  اعضای هیات علمی گروه فیزیک
اپتیک و لیزر:
                           

دکتر کاظم جمشیدی    دکتر رسول عالی پور      دکتر فاطمه مسلمی          دکتر فرزانه بیات           
 
****************************************************************************************************************************************************
فیزیک پلاسما:
                                              

     دکتر محسن محمدنژاد                     دکتر ندا سیادتی               

***************************************************************************************************************************************************
فیزیک ماده چگال:

                                                                                                                                                               

دکتر محمد کریمی      دکتر آرش فیروزنیا       دکتر محمد اسماعیل پور    دکتر حکیمه محمدپور        دکتر مسعود اکبری    
***************************************************************************************************************************************************

گرانش و کیهان شناسی:

                                             

   دکتر محمد عطازاده                مرحوم دکترفرهاد دارابی   

*************************************************************************************************************************************************

ذرات بنیادی و نظریه ی میدانها :
                                                                                                

دکتر عادل رضائی اقدم       دکتر علی اقبالی            دکتر بشیر مجاوری       

***********************************************************************************************************************************************

فیزیک آماری و سامانه های پیچیده:
                                                                               
                                                                            
دکتر علیرضا راستکار                  
دکتر مینا یعقوبی       

***********************************************************************************************************************************************

اطلاعات و فناوری های کوانتومی:

                                        
دکتر محمد علی فصیحی              دکتر یحیی اکبری                 دکتر اسفندیار فیضی