جمعه 28 مهر 1396 _ 30 محرم 1439 _ 20 اکتبر 2017
فارسی | English
  اعضای هیات علمی گروه فیزیک
فیزیک اتمی و مولکولی


1-دکتر عبدالرسول اسفندیاری                                                    سامانه علمی پژوهشی

2-دکتر کاظم جمشیدی قلعه                                                      سامانه علمی پژوهشی

3-دکترعلیرضا راستکار ابراهیم زاده                                               سامانه علمی پژوهشی

4-دکتر رسول عالی پور                                                             سامانه علمی پژوهشی

5-دکتر محسن محمد نژاد                                                         سامانه علمی پژوهشی


 فیزیک حالت جامد


1-دکتر آرش فیروز نیا                                                              سامانه علمی پژوهشی

2- دکتر سید حبیب اله ابراهیم نژاد رهبری                                     سامانه علمی پژوهشی

3-دکتر محمد اسماعیل پور                                                        سامانه علمی پژوهشی

4-دکتر مسعود اکبری مغانجوقی                                                 سامانه علمی پژوهشی

5-دکتر محمد کریمی                                                               سامانه علمی پژوهشی

6- دکتر حکیمه محمدپور                                                           سامانه علمی پژوهشی


فیزیک نظری


1-دکتر فرهاد دارابی                                                                سامانه علمی پژوهشی

2-دکتر عادل رضائی اقدم                                                          سامانه علمی پژوهشی

3-دکتر علی اقبالی                                                                 سامانه علمی پژوهشی

4-دکتر یحیی اکبری کوربلاغ                                                       سامانه علمی پژوهشی

5-دکتر محمدعلی فصیحی                                                        سامانه علمی پژوهشی

6-دکتر اسفندیار فیضی                                                            سامانه علمی پژوهشی

7-دکتر بشیر مجاوری                                                               سامانه علمی پژوهشی