پنجشنبه 30 دي 1395 _ 21 ربيع الثاني 1438 _ 19 ژانویه 2017
فارسی | English
  مدیرگروه ریاضی محض
دکتر اسماعیل عابدیمدارج علمی: استادیار

شماره تماس: 2394

پست الکترونیکی: esabedi@azaruniv.edu