چهارشنبه 29 اسفند 1397 _ 13 رجب 1440 _ 20 مارس 2019
فارسی | English
  اعضای هیات علمی گروه ریاضی محض
1-دکتر محمد جهانشاهی                                               سامانه علمی پژوهشی

2-دکتر شهرام رضاپور                                                     سامانه علمی پژوهشی

3-دکتر سید محمود شیخ الاسلامی گاوگانی                        سامانه علمی پژوهشی

4-دکتر منیره صدقی                                                      سامانه علمی پژوهشی

5-دکتر علی بجروانی                                                     سامانه علمی پژوهشی

6-دکتر اصغر احمد خانلو                                                  سامانه علمی پژوهشی

7-دکتر محمد المکچی                                                    سامانه علمی پژوهشی

8-دکتر جعفر امجدی                                                      سامانه علمی پژوهشی

9-دکتر سمیه تاری                                                        سامانه علمی پژوهشی

10-دکتر قربانعلی حقیقت دوست بناب                                سامانه علمی پژوهشی

11-دکتر رعنا خوئیلر                                                       سامانه علمی پژوهشی

12-دکتر وحید رومی                                                      سامانه علمی پژوهشی

13-دکتر محمدحسین ستاری                                           سامانه علمی پژوهشی

14-دکتر قاسم صمدی آغداش                                          سامانه علمی پژوهشی

15-دکتر اسماعیل عابدی                                                سامانه علمی پژوهشی

16-محمدحسن ایران دوست                                            سامانه علمی پژوهشی

17-مهدی نیلچیانی                                                        سامانه علمی پژوهشی