چهارشنبه 29 اسفند 1397 _ 13 رجب 1440 _ 20 مارس 2019
فارسی | English
  کارشناسان گروه فیزیکنام و نام خانوادگی:رحیم امید

واحد سازمانی: آزمایشگاه فیزیک پایه 1

تلفن تماس: 2148

پست الکترونیکی:

نام و نام خانوادگی:خلیل حضرتی

واحد سازمانی: آزمایشگاه فیزیک پایه 2

تلفن تماس: 2150

پست الکترونیکی:Hazrati@azaruniv.edu

نام و نام خانوادگی:حسین افخمی

واحد سازمانی: آزمایشگاه فیزیک جدید

تلفن تماس: 2151

پست الکترونیکی:Hosein1024@hotmail.com
نام و نام خانوادگی:وحیده کاظم لو

واحد سازمانی: آزمایشگاه حالت جامد و فیزیک پایه 3

تلفن تماس: 2141

پست الکترونیکی: