يکشنبه 9 خرداد 1395 - 22 شعبان 1437 - 29 مه 2016
فارسی | English
  اعضای هیئت علمی گروه ریاضی

 نام و نام خانوادگی

آخرین مدرک تحصیلی

 تخصص

مرتبه علمی

 آدرس پست الکترونیکی

 آقازاده ناصر

 دکتری

 آنالیز عددی

 استادیار

 

 امجدی جعفر

 دکتری

 جبر

 استادیار

 

 ایراندوست محمد حسن

 کارشناسی ارشد

 -

 مربی

 

 ایزدی فرضعلی

 دکتری

 هندسه

 دانشیار

 

 پورمحمود جعفر

 دکتری

 تحقیق در عملیات

 استادیار

 

 جهانشاهی محمد

 دکتری

 معادلات دیفرانسیل

 دانشیار

 

 حسنی اسکوئی لیلی

 کارشناسی ارشد

 آمار ریاضی

 مربی

 

 حقیقت دوست قربانعلی

 دکتری

 هندسه

 استادیار

 

 خانی علی

 دکتری

 آنالیز عددی

 استادیار

 

 خوئیلر رعنا

 دکتری

 ترکیبیات

 استادیار

 

 خیرفام بهروز

 دکتری

 تحقیق در عملیات

 استادیار

 

رضاپور شهرام

 دکتری

 آنالیز ریاضی

 استاد

 

 رنجبر مجتبی

 دکتری

 ریاضی فیزیک

 استادیار

 

ستاری محمد حسین

 دکتری

 آنالیز ریاضی

 استادیار

 

 شیخ الاسلامی سید محمود

 دکتری

 ترکیبیات

 استاد

 

 صدقی منیره

 دکتری

 جبر

 استادیار

 

 صمدی قاسم

 دکتری

 جبر

 استادیار

 

 عابدی اسمعیل

 دکتری

 هندسه

 استادیار

 

 غفاری علیرضا

 دکتری

 تحقیق در عملیات

 دانشیار

 

 نیلچیانی مهدی

 کارشناسی ارشد

 -

 مربی