شنبه 15 بهمن 1401 _ 13 رجب 1444 _ 4 فوریه 2023
فارسی | English
 منوی اصلی
 
  كارشناسان آزمایشگاهها
نام و نام خانوادگی:رحیم امید

واحد سازمانی: آزمایشگاه فیزیک پایه 1

تلفن تماس: 2148
 


نام و نام خانوادگی:خلیل حضرتی

واحد سازمانی: آزمایشگاه فیزیک پایه 2

تلفن تماس: 2150

پست الکترونیکی:Hazrati@azaruniv.edu

نام و نام خانوادگی:حسین افخمی

واحد سازمانی: آزمایشگاه فیزیک جدید 

تلفن تماس: 2151

پست الکترونیکی:Hosein1024@hotmail.com  
نام و نام خانوادگی:وحیده کاظم لو

واحد سازمانی: آزمایشگاه حالت جامد و فیزیک پایه 3

تلفن تماس: 2141

پست الکترونیکی:Kazemlu@azaruniv.edu 

 

نام و نام خانوادگی:
قدیر اسماعیلی

واحد سازمانی: آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 و 2 وکارگاه شیشه گری

تلفن تماس:
2156

نام و نام خانوادگی:مهین داداش زاده

واحد سازمانی: آزمایشگاه شیمی معدنی 1 و 2

تلفن تماس:
2131

نام و نام خانوادگی:مهین جعفری

واحد سازمانی: آزمایشگاه شیمی آلی 1 و 2 و آزمایشگاه جداسازی

تلفن تماس:
2188نام و نام خانوادگی:لاله وخشوری

واحد سازمانی: آزمایشگاه شیمی عمومی 1 و 2 و آزمایشگاههای X-ray و Ft-IR

تلفن تماس:
2157 و 2173 و 2136