اعضاء هیات علمی

نام خانوادگی نام

 آخرین مدرک تحصیلی

 رشته تحصیلی

مرتبه علمی

 پست الکترونیکی

عکس استاد

آقازاده ناصر

دکتری

ریاضی کاربردی

استادیار امجدی جعفر

 دکتری

 ریاضی محض

استادیار

 

 

 ایراندوست محمد حسن

 کارشناسی ارشد

ریاضی محض

 مربی

 

 

 ایزدی فرضعلی

 دکتری

ریاضی محض

 دانشیار

 

 

 پورمحمود جعفر

 دکتری

 ریاضی کاربردی

استادیار 

 

 

 جهانشاهی محمد

 دکتری

ریاضی محض 

دانشیار

 

 

حسنی اسکوئی لیلا

کارشناسی ارشد

 آمار ریاضی

مربی

 

 

حقیقت دوست قربانعلی
 دکتری ریاضی محض استادیار   
 خانی علی
دکتریریاضی کاربردی استادیار   
 خوئیلر رعنا
 دکتری ریاضی محض استادیار   
خیرفام بهروز
 دکتری  ریاضی کاربردیاستادیار   
 رضاپور شهرام
 دکتری ریاضی محض  استاد  
رنجبر مجتبی
 دکتری ریاضی محض استادیار   
ستاری محمدحسین
 دکتری ریاضی محض استادیار   
 شیخ الاسلامی سید محمود
 دکتری ریاضی محض  استاد  
 صدقی منیره
 دکتری ریاضی محض استادیار   
صمدی قاسم
 دکتری  ریاضی محض استادیار  
عابدی اسمعیل
 دکتری  ریاضی محضاستادیار   
غفاری علیرضا
 دکتری  ریاضی کاربردی دانشیار  
نیلچیانی مهدی
 

 کارشناسی ارشد

ریاضی محض مربی
  
 ابری عبدالرضا
 دکتری  شیمی آلی
 استادیار  
باقری معصومه
 دکتری شیمی آلی
 دانشیار  
جهان بین جابر
 دکتریشیمی فیزیک
 استادیار  
حبیبی بیوک
دکتری شیمی فیزیک
 دانشیار  
حسینی صدر موید
 دکتری شیمی معدنی
 دانشیار  
رزمی حبیب
 دکتری شیمی تجزیه
 دانشیار  
رضوانی ذوالفقار
 دکتری شیمی معدنی
 دانشیار  
زارعی پور رضا
 کارشناسی ارشدشیمی فیزیک
 مربی  
سلامت آهنگران رحمان
 دکتری شیمی فیزیک
 استادیار  
سلطانی بهزاد
 کارشناسی ارشدشیمی معدنی
 بورسیه  
سیداحمدیان سیدمسعود
 دکتری شیمی فیزیک
 استادیار  
 عبدالمحمدزاده حسین
 دکتری شیمی تجزیه
 دانشیار  
قلعه اسدی محمد
 دکتری  شیمی آلی دانشیار  
مشتقی عادله
 دکتری شیمی آلی  دانشیار  
مهکام همرداد
 دکتری  شیمی آلی دانشیار  
 ولی زاده حسن
 دکتریشیمی آلی
 دانشیار  
 اسفندیاری عبدالرسول
 دکتری     
اکبری یحیی
 دکتری     
اکبری مسعود
 کارشناسی ارشد     
جمشیدی قلعه کاظم
 دکتری     
دارابی فرهاد
 دکتری     
راستگار ابراهیم زاده علیرضا
 دکتری     
رضائی اقدم عادل
 دکتری     
عطازاده محمد
 دکتری     
فصیحی محمدعلی
 کارشناسی ارشد    
فیروزنیا آرش
دکتری      
فیض آقاکندی اسفندیار
 دکتری     
قربانعلیلو محمد
 دکتری     
کریمی محمد
 دکتری     
مجاوری بشیر
 دکتری     
محمدپور حکیمه
 کارشناسی ارشد    
پاژنگ محمد
 دکتری     
پولادی ناصر
 دکتری     
چاپارزاده نادر
 دکتری     
زرندی لیلا
 دکتری     
فرج زاده داود
 دکتری     
محمودی فاطمه
 دکتری     
مهرنژاد فرامرز
 دکتری     
نامور سیمین
 دکتری     
نژاوند سعید
 دکتری     
 احمدآبادی محمد
 دکتری     
اسدی ابراهیم
 دکتری     
بنازاده حسین
 دکتری     
پژوهنده مقصود
 دکتری     
تاری نژاد علیرضا
 دکتری     
شیرزاد اکبر
 دکتری     
عزیزپور کامبیز
 دکتری     
عیوضیان ناصر
 دکتری     
مجیدی محمد
 دکتری     
محمدی داود
 دکتری     
 ولیزاده رعنا
 کارشناسی ارشد