شنبه 15 بهمن 1401 _ 13 رجب 1444 _ 4 فوریه 2023
فارسی | English
  اعضاء هیات علمی گروه شیمی
شیمی تجزیه

1-دکتر بیوک حبیبی                                                                  سامانه علمی پژوهشی

2-دکتر حبیب رزمی                                                                  سامانه علمی پژوهشی

3-دکتر حسین عبدالمحمد زاده                                                    سامانه علمی پژوهشی

4-دکتر زهرا ایازی                                                                     سامانه علمی پژوهشی

5-دکتر حسن حیدری                                                                سامانه علمی پژوهشی

6-دکتر لیلا خوشمرام                                                                سامانه علمی پژوهشی

7-دکتر امیر عباس متین                                                             سامانه علمی پژوهشی

7-دکتر رحیم محمد رضائی                                                          سامانه علمی پژوهشی


شیمی فیزیک


1-دکتر جابر جهان بین سردرودی                                             سامانه علمی پژوهشی

2-دکتر رحمان سلامت آهنگری                                                      سامانه علمی پژوهشی

3-رضا زارعی پور                                                                       سامانه علمی پژوهشی


شیمی آلی


1-دکتر حسن ولی زاده                                                           سامانه علمی پژوهشی

2-دکتر معصومه باقری                                                             سامانه علمی پژوهشی

3-دکتر محمد قلعه اسدی                                                        سامانه علمی پژوهشی

4-دکتر عادله مشتقی زنوز                                                       سامانه علمی پژوهشی

5-دکتر مهرداد مهکام                                                             سامانه علمی پژوهشی

6-دکتر عبدالرضا ابری                                                             سامانه علمی پژوهشی


شیمی معدنی


1-دکتر ذوالفقار رضوانی                                                         سامانه علمی پژوهشی

2-دکتر بهزاد سلطانی                                                           سامانه علمی پژوهشی

3-دکتر زهره شقاقی سراسکانرود                                            سامانه علمی پژوهشی


شیمی کاربردی


1-دکتر علیرضا امانی قدیم                                                    سامانه علمی پژوهشی

2-دکتر فهیمه فرشی ازهر                                                    سامانه علمی پژوهشی

3-دکتر مهدیه صفرپور                                                          سامانه علمی پژوهشی


فیتوشیمی


1-دکتر حسین هاشم پور                                                     سامانه علمی پژوهشی