پنجشنبه 6 خرداد 1395 - 19 شعبان 1437 - 26 مه 2016
فارسی | English
  اعضاء هیات علمی

نام خانوادگی نام

 آخرین مدرک تحصیلی

 رشته تحصیلی

مرتبه علمی

 پست الکترونیکی

عکس استاد

آقازاده ناصر

دکتری

ریاضی کاربردی

استادیار



 امجدی جعفر

 دکتری

 ریاضی محض

استادیار

 

 

 ایراندوست محمد حسن

 کارشناسی ارشد

ریاضی محض

 مربی

 

 

 ایزدی فرضعلی

 دکتری

ریاضی محض

 دانشیار

 

 

 پورمحمود جعفر

 دکتری

 ریاضی کاربردی

استادیار 

 

 

 جهانشاهی محمد

 دکتری

ریاضی محض 

دانشیار

 

 

حسنی اسکوئی لیلا

کارشناسی ارشد

 آمار ریاضی

مربی

 

 

حقیقت دوست قربانعلی
 دکتری ریاضی محض استادیار   
 خانی علی
دکتریریاضی کاربردی استادیار   
 خوئیلر رعنا
 دکتری ریاضی محض استادیار   
خیرفام بهروز
 دکتری  ریاضی کاربردیاستادیار   
 رضاپور شهرام
 دکتری ریاضی محض  استاد  
رنجبر مجتبی
 دکتری ریاضی محض استادیار   
ستاری محمدحسین
 دکتری ریاضی محض استادیار   
 شیخ الاسلامی سید محمود
 دکتری ریاضی محض  استاد  
 صدقی منیره
 دکتری ریاضی محض استادیار   
صمدی قاسم
 دکتری  ریاضی محض استادیار  
عابدی اسمعیل
 دکتری  ریاضی محضاستادیار   
غفاری علیرضا
 دکتری  ریاضی کاربردی دانشیار  
نیلچیانی مهدی
 

 کارشناسی ارشد

ریاضی محض مربی
  
 ابری عبدالرضا
 دکتری  شیمی آلی
 استادیار  
باقری معصومه
 دکتری شیمی آلی
 دانشیار  
جهان بین جابر
 دکتریشیمی فیزیک
 استادیار  
حبیبی بیوک
دکتری شیمی فیزیک
 دانشیار  
حسینی صدر موید
 دکتری شیمی معدنی
 دانشیار  
رزمی حبیب
 دکتری شیمی تجزیه
 دانشیار  
رضوانی ذوالفقار
 دکتری شیمی معدنی
 دانشیار  
زارعی پور رضا
 کارشناسی ارشدشیمی فیزیک
 مربی  
سلامت آهنگران رحمان
 دکتری شیمی فیزیک
 استادیار  
سلطانی بهزاد
 کارشناسی ارشدشیمی معدنی
 بورسیه  
سیداحمدیان سیدمسعود
 دکتری شیمی فیزیک
 استادیار  
 عبدالمحمدزاده حسین
 دکتری شیمی تجزیه
 دانشیار  
قلعه اسدی محمد
 دکتری  شیمی آلی دانشیار  
مشتقی عادله
 دکتری شیمی آلی  دانشیار  
مهکام همرداد
 دکتری  شیمی آلی دانشیار  
 ولی زاده حسن
 دکتریشیمی آلی
 دانشیار  
 اسفندیاری عبدالرسول
 دکتری     
اکبری یحیی
 دکتری     
اکبری مسعود
 کارشناسی ارشد     
جمشیدی قلعه کاظم
 دکتری     
دارابی فرهاد
 دکتری     
راستگار ابراهیم زاده علیرضا
 دکتری     
رضائی اقدم عادل
 دکتری     
عطازاده محمد
 دکتری     
فصیحی محمدعلی
 کارشناسی ارشد    
فیروزنیا آرش
دکتری      
فیض آقاکندی اسفندیار
 دکتری     
قربانعلیلو محمد
 دکتری     
کریمی محمد
 دکتری     
مجاوری بشیر
 دکتری     
محمدپور حکیمه
 کارشناسی ارشد    
پاژنگ محمد
 دکتری     
پولادی ناصر
 دکتری     
چاپارزاده نادر
 دکتری     
زرندی لیلا
 دکتری     
فرج زاده داود
 دکتری     
محمودی فاطمه
 دکتری     
مهرنژاد فرامرز
 دکتری     
نامور سیمین
 دکتری     
نژاوند سعید
 دکتری     
 احمدآبادی محمد
 دکتری     
اسدی ابراهیم
 دکتری     
بنازاده حسین
 دکتری     
پژوهنده مقصود
 دکتری     
تاری نژاد علیرضا
 دکتری     
شیرزاد اکبر
 دکتری     
عزیزپور کامبیز
 دکتری     
عیوضیان ناصر
 دکتری     
مجیدی محمد
 دکتری     
محمدی داود
 دکتری     
 ولیزاده رعنا
 کارشناسی ارشد