چهارشنبه 29 اسفند 1397 _ 13 رجب 1440 _ 20 مارس 2019
فارسی | English
  مدیرگروه شیمی


نام مدیر گروه :  دکتر امیر عباس متین

رشته تخصصی : دکترای تخصصی در رشته شیمی تجزیه


شماره تماس: 2082